Tjenester

Prosjektadministrasjon

Innenfor prosjektadministrasjon utfører XPRO prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse for private og offentlige oppdragsgivere.

Prosjektledelse
Organisering og styring av prosjekter, fremdriftsstyring, økonomistyring, etablering av systemer og rutiner for kvalitetssikring og kontroll. Bistand ved kontrahering av planleggere og entreprenører.

Prosjekteringsledelse
Lede og koordinere arkitekter, landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører i planleggingsarbeidet. Styring av fremdrift og økonomi i prosjekteringens ulike faser og aktiviteter.

Byggeledelse
Ivareta byggherrens forpliktelser under gjennomføringsfasen av prosjektet. Byggeleder kontrollerer og styrer fremdrift, økonomi og kvalitet. Oppfølging av byggherrens forpliktelser i henhold til lover og forskrifter. Våre tjenester sikrer riktig kvalitet til riktig pris innenfor avtalt tid og budsjett.

SHA koordinator – KP og KU
Byggherreforskriften gjelder for alle arbeidsplasser der midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsarbeider blir utført. Byggherren skal peke ut én koordinator for hele prosjektet eller én koordinator for prosjekteringsfasen (KP) og én for utførelsesfasen (KU).

Vi utarbeider SHA-planer og står for oppfølging av SHA-rutiner og –systemer i alle faser av et prosjekt.

Prosjektutvikling
Noen idéer trenger litt hjelp for å få en god utforming. Ofte oppstår gode idéer i møtet mellom mennesker med ulik bakgrunn og en åpen holdning til utfordringer – og med et godt fagapparat i ryggen. I XPRO deltar vi i slike prosesser med kreativitet og faglig styrke.

Når vi skal vurdere kvaliteten på et utvalg foreslåtte løsninger, og hvordan de passer inn i et større bilde hos dere, må vi være realistiske. Vi liker å tenke utradisjonelt i den kreative rollen og er realister i den vurderende rollen. Derfor er vi en god partner når et prosjekt skal utvikles. Vi hjelper våre kunder med å utvikle idéer, studere muligheter, lage prosjektspesifikasjoner og gjennomføre selve prosjektet.

Prosjektadministrasjon – støtte
XPRO tilbyr prosjektadministrative tjenester (PA-støtte) tilpasset kundens behov. PA støtten tar vare på kundens interesser i administrasjonen av prosjektet.

PA-tjenestene er uavhengig av interessene til øvrige engasjerte rådgivere, entreprenører eller leverandører. XPRO utarbeider organisasjonsplan, prosjektadministrative rutiner (PA-bok), økonomiske oversikter og fremdriftsplan/faseplaner.

Miljøfyrtårn konsulent

XPRO tilbyr veiledning og rådgivning for virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn. Vi hjelper virksomheter med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer for å oppfylle sertifiseringskriteriene. 

ITB-ansvarlig

XPRO bistår byggherrer med tverrfaglig koordinering av tekniske installasjoner i bygg. Vi jobber etter NS 3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB), for å kvalitetssikre samspillet mellom de tekniske leveranser og funksjoner i bygg.

Moderne bygg blir stadig mer komplekse. Tekniske anlegg for ventilasjon, kjøling, solavskjerming, lys og varme. Systemer for overvåking, sikkerhet, byggautomasjon og mye mer. Det stilles høye krav til energieffektivitet, sikkerhet, komfort og – ikke minst – livsløpskostnader. For å knytte byggets ulike tekniske installasjoner sammen i byggeprosessen, trenger man en ITB – ansvarlig.

Det krever god evne til planlegging og helhetlig tenkning, samt evne til å få til samarbeid på tvers av tekniske fag og entrepriser, for å knytte byggets ulike tekniske installasjoner sammen. Det kan for eksempel være snakk om bruk av felles kommunikasjonsplattform, eller styring og utveksling av informasjon mellom flere systemer i bygningen.

Samspill mellom og integrasjon av tekniske systemer krever en strukturert prosess, tverrfaglig kompetanse, samt en god og strukturert dokumentasjon.

Det er behov for en ny rolle i tilknytning til rådgivning, prosjektering, anskaffelse, kontroll av utførelse og idriftsettelse – det er behov for en ITB ansvarlig.

Valg av ITB-ansvarlig
Det er tre forhold som er viktige å ta hensyn til når man skal velge en ITB-ansvarlig:

1. Kompetanse
2. Relasjonsbyggende evner
3. Tidspunkt for kontraktsinngåelse

XPRO tilbyr tjenester innen ITB i alle prosjektfaser, deriblant planlegging- , prosjekterings- og utførelsesfasen.

Uavhengig kontroll

I de fleste prosjekter er det krav om uavhengig kontroll av ett eller flere fagområder.

XPRO har sentral godkjenning innenfor alle kontrollområder og medarbeidere som tilfredsstiller de strenge kravene til kompetanse i byggesaksforskriften.

Det er obligatoriske krav om kontroll av både prosjektering og utførelse innenfor geoteknikk, bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet.

Kravene gjelder også ved prosjektering av brannsikkerhet, der fagområdene plasseres i tiltaksklasse 2 eller 3.

I tillegg er det krav til kontroll av søknadspliktige våtrom i boliger, og til kontroll av lufttetthet i nye boliger. Det siste kravet gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Kommunene kan også kreve kontroll av andre fagområder.

XPRO kan gjennomføre uavhengig kontroll i alle typer oppdrag.

Teknisk byggforvaltning

Gjennom mange komplekse problemstillinger både i bygge- og driftsfase har vi i XPRO opparbeidet god forståelse for samspillet mellom brukere, bygningskroppen og de tekniske installasjonene.

Innen teknisk byggforvaltning utfører vi følgende:

Følge opp at avtalt service blir utført med ønsket kvalitet

Systematisk oppfølging av SD-anlegg

Bindeledd mot brukere og stedlig driftspersonell

Energioppfølging

Internkontroll

Revisjon av teknisk anlegg kvartalsvis

Garantioppfølging

PERSONVERN OG COOKIES | Design og CMS av EKH Grafisk